Go to 3rd slide

Go to 3rd slide

Go to 3rd slide

Go to 3rd slide

Go to 3rd slide

+++ เนื่องจากปัจจุบันการประกอบธุรกิจขายตรงมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ประกอบกับทางราชการที่เกี่ยวข้องก็เข้มงวดในการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การประกอบธุรกิจเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายและเพื่อไม่ให้คู่แข่งขันทางธุรกิจหาเหตุโจมตีบริษัท +++